Hyvinvointiklinikka

Hyvinvointiklinikka Aratar

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§. Laatimispäivä 24.5.2018.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Tmi Mira U. / Hyvinvointiklinikka Aratar

Ruoholahdenkatu 6, 00180 Helsinki

Puhelin: 044 – 2222 456

Sähköposti: aratarklinikka@gmail.com

 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Mira Uusimäki

Ruoholahdenkatu 6, 00180 Helsinki

Puhelin: 044 – 2222 456

Sähköposti: aratarklinikka@gmail.com

 

REKISTERIN NIMI

Aratar asiakasrekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja seuranta. 

Asiakkaiden informoiminen Hyvinvointiklinikka Aratarin tapahtumista, sekä muuttuneista tai uudistetuista palveluista.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri muodostuu potilaiden antamista perustiedoista (nimi, syntymäaika, yhteystiedot, ammatti, alaikäisen lapsen huoltaja) sekä mahdollisista lähetteistä ja lausunnoista. Asiakkaan antamat esitiedot terveydentilastaan, sairashistoriastaan, sekä tiedot annetuista hoidoista.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot esitietokaavakkeella ja haastatteluissa hoidon yhteydessä.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakastiedot ovat salassapidettäviä. Asiakastietoja voidaan luovuttaa ainoastaan asiakkaan suostumuksella tai jos laki niin erikseen tietyissä tilanteissa edellyttää. Mikäli asiakas itse ei kykene arvioimaan suostumuksensa antamista, sen voi antaa hänen laillinen edustajansa tai holhooja.

  

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Asiakastietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

  

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä käyttää vain Mira Uusimäki. Tiedot kerätään manuaalisena aineistona, joita säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

  

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26§:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkistusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (Mira Uusimäki).

  

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltäytyä kertomasta tietojaan.